Istnieje wiele opcji pomocy finansowej dla podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych jakimi są przedszkola. Mogą to być różnego rodzaju dofinansowania, dotacje oraz subwencje. Co ciekawe ta ostatnia forma dofinansowania jest najmniej popularna. W rzeczywistości dobrze dobrana subwencja może stanowić cenne wsparcie finansowe dla wzrostu i rozwoju przedszkola.

Zgodnie z  przepisami jednostce samorządu terytorialnego przysługuje subwencja na zadania pozaszkolne, które obejmują zadania związane z prowadzeniem:

  • przedszkoli
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
  • form wychowania przedszkolnego

w kontekście dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym. Subwencja nie jest przyznawana jednostce samorządu terytorialnego na wszystkich wychowanków przedszkoli.

 Subwencja i dotacja są wyliczane w inny sposób.

Subwencja dedykowana jest dla jednostki samorządu terytorialnego i przyznawana jest na tzw. ucznia przeliczeniowego. Dotacja natomiast przyznawana i wypłacana jest przez jednostkę samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyliczana na podstawie danych z roku bazowego, natomiast dotacja wypłacana jest na aktualną liczbę uczniów, a nie na uczniów z roku bazowego (roku poprzedzającego rok budżetowy).

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zakłada, że dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każde dziecko, bez względu na wiek. Zatem dotacja na wychowanków przedszkoli niepublicznych, które ukończyły 6 lat i więcej, jest przekazywana w tej samej wysokości i na tych samych zasadach co na pozostałych wychowanków przedszkoli.

Zmiany które weszły z rokiem 2022 odnośnie podziału subwencji oświatowej przewidują większą pulę środków dla gmin mniej zamożnych.

Reasumując:  Subwencja nie jest przyznawana jednostce samorządu terytorialnego na wszystkich wychowanków przedszkoli. Dotacja przyznawana jest natomiast na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do przedszkoli w roku budżetowym, na który przyznana jest dotacja oświatowa. Jeśli w ciągu roku liczba dzieci ulegnie zmianie, to i dotacja ulegnie stosownej zmianie.

Potrzebna pomoc w ubieganiu się o dotację lub subwencję? - Podpowiemy i doradzimy.