Działalność niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek w dużej mierze opiera się na dotacjach wypłacanych z budżetów samorządów terytorialnych. Regulacje odnoszące się do zasad udzielania oraz wydatkowania dotacji zawarte zostały w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. i zastąpiła odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty.

Dotacje udzielane niepublicznym placówkom oświatowym na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mają charakter roczny, co ma swe źródło bezpośrednio w art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dotacja powinna być wykorzystana w tym roku budżetowym, na który została udzielona, a po jego zakończeniu żadne wydatki nie mogą być już z niej sfinansowane. Przepis mówi, że dotacja niewykorzystana w terminie powinna zostać zwrócona do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym dotacja została przekazana i niewydatkowana.

Ustawa nie określa trybu i sposobu rozliczania dotacji, odsyłając w tym zakresie do aktów prawa miejscowego wydawanych przez rady gmin i powiatów. Nie reguluje też kwestii dokumentowania, pozostawiając w tym zakresie uregulowania ogólnie obowiązujących przepisów, np. o rachunkowości oraz aktów miejscowych.

Ustawa nie wprowadza jednolitego terminu rozliczenia wydatkowania dotacji, pozostawiając to uchwałom podejmowanych przez samorządy. Regulacje te różnią się w zakresie określania trybu, sposobu i terminu rozliczania. Zawsze jednak rozliczenie dotacji powinno nastąpić w styczniu roku następnego, co wynika z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o zwrocie dotacji niewykorzystanej w trakcie roku budżetowego.

Różnice w trybie rozliczenia wynikają także z różnych okresów, za które należy rozliczyć dotację, np. comiesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub tylko rocznie. Uchwały wprowadzają także różne formularze, określone wzorem, na podstawie których dokonuje się rozliczenia. Jednocześnie uchwały, wypełniając przepis ustawowy wprowadzający obowiązek comiesięcznego informowania o liczbie uczniów, określają również odpowiedni wzór formularza.

Bez względu na to, czy rozliczenie jest cząstkowe czy roczne, wykorzystanie dotacji następuje w skali całego roku budżetowego i powinna ona zostać rozliczona po jego zakończeniu.

Potrzebna pomoc w rozliczeniu dotacji przedszkolnej lub oświatowej?